".....การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้
ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล
สังคมและบ้านเมืองใด ให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน
พอเหมาะกับทุกๆด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ
จึงสามารถธำรงรักษา ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้
และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอด....."

พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9

( คัดมาจาก....คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2550 หน้าที่ 2 )